Marknadsundersökningar för fastighetsbranschen

kundundersokning-fastighetsbranschen (1)

LiveSteps är ett uppföljningssystem där man kontinuerligt utveckla och driver organisationer till att få nöjdare kunder. Det är utvecklat tillsammans med bostadsbolag och mäter vad hyresgästerna tycker om olika områden rörande bostadsbolaget. Med verktyget bidrar ni till att kundupplevelsen sätts i fokus hos bostadsbolagen.

Verktyget gör det komplexa enkelt genom att visualisera de boendes upplevelser. Det ger sen stöd att agera och föreslå förbättringsåtgärder. Med verktyget får vi insikter som blir användbara i vardagen, för både personalen och ledningen i bostadsföretaget.

kundundersokning-fastighetsbranschen (2)

Få nöjda hyresgäster

Ett av våra fokusområden har varit att genomföra marknadsundersökningar riktat mot fastighetsbranschen. Vi arbetar dagligen med processen att förbättra dessa undersökningar och där vi just nu är inne i ett utvecklingsarbete inser vi att våra rapporteringssystem behöver förenklas och och digitaliseras för att hjälpa våra kunder. Att mäta kontinuerligt är något vi gjort under många år i olika branscher, däremot är det fortfarande ganska nytt i fastighetsbranschen.

Ta in förbättringsförslag från hyresgästen

I slutet på enkäten ges varje boende i fastigheten en möjlighet att spontant uttrycka vad de tycker är bra samt vad de tycker kan förbättras. Det gör att bolaget kan agera omgående på kommentarerna som kommer in från enkäten och fånga det som är viktigast för varje hyresgäst i respektive fastighet.

Kontinuerligt kundundersökning

Bäst kundnöjdhet får man genom att mäta löpande. Därför blir det med LiveSteps så att insikterna blir en naturlig del i det dagliga arbetet med att öka kundnöjdheten.

kundundersokning-fastighetsbranschen (3)

Ställ relevanta frågor

Intervjun eller enkäten är framtagen genom en studie i form av fokusgrupper tillsammans med djupintervjuer med de boende. Detta gör att vi kan säkerställa att vi med undersökningen mäter det som verkligen är viktigt för de boende i fastigheten.

Enkla formulär

Vi har ett standardiserat formulär bestående av 46 fasta frågor. Den första frågan hanterar det övergripande nyckeltalet ”Hur nöjd är du totalt sett med bolaget?”. Efter följer frågor som behandlar frågor om t.ex. Bostaden, fastighetsskötseln och kundbemötande vid kontakt med bolaget. Det finns även en möjlighet att addera tre företagsunika frågor. Den standardiserade enkäten finns på 10 olika språk inklusive svenska och engelska.

Utför intervjuer dagligen

För att kunna mäta kontinuerligt behöver enkäter skickas ut regelbundet om inte dagligen och spridas jämnt över beståndet. Era hyresgästerna svarar på en enköt eller intervju en gång per år, vilket i praktiken innebär att i en fastighet kan en person få svara i februari medan grannen får sin undersökning i augusti. Det låter oss att metodiskt kunna samla in data från samtliga säsonger under året.

Vad är en marknadsundersökning?

marknadsundersokning (3)

En marknadsundersökning är en undersökning som ligger till grund för företagets marknadsföringsbeslut. Under en marknadsundersökning undersöks ofta faktiska och potentiella köpares beteenden i samband med köp och konsumtion för att t.ex. kartlägga hur mycket de köper, vilka märken, varför och när de gör sina köp.

Att genomföra marknadsundersökningar som en del av telemarketingtjänster, innebär vanligtvis att man undersöker konsumenters användning av och inställning till företag, organisationer, produkter eller tjänster. Resultaten används sedan som underlag av företaget vid beslutsfattande och för att bygga en marknadsstrategi.

marknadsundersokning (2)

Källor för att få fram nyttig marknadsinformation:

 • TV
 • Internet
 • Mässor
 • Annonser
 • Kommunernas näringslivsenheter
 • Officiell statistik
 • Statistik från EU
 • Statistik från SCB
 • Konjunkturbedömningar och prognoser
 • Facktidningar
 • Sociala medier
 • Affärsdatabaser
 • Platsannonser

marknadsundersokning (1)

Tre fördelar med att genomföra en marknadsundersökning:

1. Minska kostnaderna –Genom att analysera resultatet kan ni effektivisera verksamheten, satsa på de produkter som är lönsamma och avveckla det som är olönsamt. Spara och satsa pengar där de bäst behövs.

2. Få fler kunder och en större kundbas – Genom att undersöka marknaden som helhet och hitta nya kundsegment att marknadsföra er mot för företaget en störe kundbas som kan leda till ökad lönsamhet.

3. Förbättra verksamheten – Lyssna på vad era kunder har att säga om er verksamhet i syfte att förbättra ert arbetssätt.

marknadsundersokning (6)

Hur bör man genomföra en marknadsundersökning?

Att försöka och genomföra en marknadsundersökning som företag på egen hand kan vara ganska tidskrävande och svårt om man inte har den kompetens och erfarenhet som behövs. Då är det bättre att anlita ett erfaret marknadsundersökningsföretag för hjälp med sin marknadsundersökning.

Processen startas med ett möte där kunden får förklara vad som ska undersökas och målet med undersökningen. Därefter utformas marknadsundersökningen baserad på de uppsatta kraven.

marknadsundersokning (5)

Varför man ska anlita ett externt företag för att göra marknadsundersökningen?

 • Få tillgång till expertis
 • Få fler svar och ett mer tillförlitligt resultat
 • Undersökningen och resultaten hanteras etiskt korrekt
 • Redan befintliga kontaktlistor och kundsegment
 • Spara tid och fokusera på kärnverksamheten

Tips! Välj det undersökningsföretag med kunskap och erfarenhet från er bransch för att få bästa resultat.

marknadsundersokning (4)

Marknadsundersökningsföretag i Sverige

Det finns idag ett stort antal marknadsundersökningsföretag i Sverige att anlita som leverantörer av era marknadsundersökningar. Det finns en del stora aktörer men även många mindre aktörer. Välj ett företag som har gjort marknadsundersökningar och medarbetarundersokningar inom er bransch och be om referenser så hittar ni en bra partner för era undersökningar.

De största marknadsundersökningsföretagen i branschen är etablerade i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Kontakta de som finns i ert närområde och ta in ett par offerter, och som vanligt är det inte priset utan vilken kontakt man får med företaget man vill anlita som bör avgöra vilket marknadsundersökningföretag ni vill samarbeta med.